Teczki akt osobowych

Jakie dokumenty są obowiązkowe w  aktach osobowych kierowców a jakie  kierowca powinien mieć przy sobie poradnik. 

Zacznijmy od końca, ITD, PIP i Policja może karać za naruszenia przepisów, poniżej wykaz skrócony za co ITD karze. 

 

Załącznik nr 3 ustawy o transporcie drogwym oraz niektórych innych ustaw.  z  dz. u.2021.1997 wraz z późniejszymi zmianami.

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa a art. 92A ust.1 ustawy o transporcie drogowym, wykaz kar pieniężnych za poszczególne naruszenia.

1. Naruszenia ogólnych zasad i warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i przewozów na potrzeby własne:

a) niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub części  - kwota 12 000zł
b) nieprzechowywanie dokumentów wymienionych w art. 16a i art. 33a ustawy o transporcie drogowym  - kwota 10 000zł
c) niewyposażenie kierowcy w dokumenty wymienione w art. art. 87 ustawy   - kwota 500zł  za każdy brakujący dokument.

Lista dokumentów jest długa,  umieściłem poniżej. czcionka celowo zmiejszona.

Art.  87.  [Obowiązek kierowcy posiadania i okazania wymaganych dokumentów]

1.  Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, a ponadto:

1) wykonując transport drogowy - wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji;

2) wykonując przewóz drogowy osób:

a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,

b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,

c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,

d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana,

e) przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy okazjonalne,

f) dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym,

g) przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 4b w pkt 2, kopię umowy na realizowany przewóz;

h) 58 urządzenie, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna, o której mowa w art. 13b ust. 1 - w przypadku rozliczania opłaty za przewóz osób przy użyciu tej aplikacji;

3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:

a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,

b) (uchylona),

c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 667),

d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

e) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,

f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie posiadania numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, o ile wpis do rejestru jest wymagany,

g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany,

h) dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych,

i) deklarację, o której mowa w art. 31a ust. 1,

j) przy wykonywaniu przewozów kabotażowych dokumenty, o których mowa w art. 29a ust. 3 i 4;

k) 59 zezwolenie na odstępstwo;

4) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest wymagane;

5) 60 urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 і 3a oraz art. 16l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jeżeli jest wymagane;

6) podpisany przez pracownika podmiotu prowadzącego działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych formularz oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu, zgodny z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r. ustanawiającego standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu (Dz. Urz. UE L 79 z 24.03.2017, str. 1) - jeżeli jest wymagany;

7) podpisane przez funkcjonariusza lub pracownika organu przeprowadzającego kontrolę pisemne oświadczenie o zdjęciu lub zerwaniu plomby tachografu do celów kontroli, zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 - jeżeli jest wymagane.

1a. (uchylony).

1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana.

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10.

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

4.  61 Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie wypis z licencji.

5. Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2, przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego rzecz.

6. Podczas kontroli drogowej kierowca może kontaktować się z siedzibą przedsiębiorcy, na rzecz którego wykonuje przewóz, jego zarządzającym transportem lub inną osobą lub podmiotem, aby przed zakończeniem kontroli drogowej przedstawić wszelkie dowody, których obecności nie stwierdzono w pojeździe; pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązków kierowcy dotyczących zapewnienia właściwego stosowania tachografu i obowiązku posiadania w pojeździe dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4.

 
d) wykonywanie przewozu drogowego rzeczy lub osób bez obowiązkowej kwalifikacji wstępnej , szkolenia okresowego kierowcy  -  kwota 1500zł
f)  wykonywanie  międzynarodowego przewozu drogowego przez  kierowcę nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy  - kwota 5000zł 
g) wykonywanie  prewozu drogowego przez kierowcę bez  ważnych badań lekarskich lub psychologicznych - kwota 5000zł ( dotyczy  również kierowców 2,5-3,5 dmc.
h) fałszowanie  ewidencji czasu pracy lub odmowa udostępnieia jej konrolerom - 8000zł 

i ) nie wskazanie podczas kontroli osoby z certyfikatem kompetencji zawodowych - 3000zł 

j) kierowca powinien posiadać przy sobie kopię umowy o pracę
k)  stosowne upoważnienia do posługiwania się mieniem przedsiębiorstwa 

l) w przypadku kierowcy delegowanego dokument / zdjęcie kodu QR potwierdzające obowiązek zgłoszenia do systemu delegowania - kary za granicą od 500 euro
m) kartę kwalifikacji kierowcy gdy dokument prawa jazdy jest dokumentem poza unijnym.
n) obwieszczenie dotyczące harmonogramu pracy kierowcy, zgody na odstępstwa od obowiązkowych powrotów do bazy lub siedziby firmy

o) inne wymagane prawem danego kraju dokumenty np. wizy, potwierdzenia badań lekarskich,

Teczka akt osobowych w siedzibie pracodawcy
Ogólnie i w wielkim skrócie teczkę dzielimy na kilka części

Cześć A - dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika, listy motywacyjne, cv, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i szkolenia,

Część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia

1. Umowa o pracę, która zawiera wszystkie wymienione w ustawie składniki wynagrodzenia kierowców,

ważne jest aby zostały wymienione w umowie, ponieważ spotykaną praktyką jest dochodzenie roszczeń przez kierowców o dopłaty  z tytułu tych nie wymienionych w umowie a obowiązkowych do zapłaty.

2. Dokumenty potwierdzające wymagane prawem ukończenie  przepisów BHP.

3. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

4. Dokumenty związane z powierzeniem mienia dla pracownika.

5. Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie, badania wstępne, okresowe.

6. Informacja o zakazie konkurencji i stosownej podpisanej umowie. 

7. Inne regulujące stosunek pracy, powroty do bazy, regulujące czynności transportowe regulaminy.


Część C  - oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem/wygaśnięciem stosunku pracy 

Rozwiązanie umowy o pracę

kopia świadectwa pracy

wniosek o wydanie kopii dokumentacji

dokumenty o zajęciu wynagrodzenia przesłane przez komornika 


Część D - odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w oderębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

Masz problemy z rozliczaniem kierowców, sporządzaniem listy płac, dokumentacją, możemy umówić się na podzlecenie całości lub części czynności,

zapraszamy do kontaktu:  info@transportowcy.com.pl